Privacy verklaring

 
 

 

 

Privacy verklaring

 
 
Cosmetische Acupunctuur Almere

Acupunctuur praktijk Judith Brattinga-Heres

Kerkgracht 28

1354 AL ALMERE

0626887010

judithacupunctuur@gmail.com

http://cosmetische acupunctuuralmere.nl

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Judith Brattinga-Heres, uw behandelende therapeut een dossier aanlegt.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Judith Brattinga-Heres, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Judith Brattinga-Heres doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

  • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Judith Brattinga-Heres heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als Judith Brattinga-Heres om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling/relatienummer zorgverzekering
  • Consult Acupunctuur 24104
  • Emailadres (voor factuur doorgeven en contact leggen)

Bij minderjarigen < 16 jaar
• naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
• schriftelijke toestemming van beide ouders

Uw rechten:
• bij het eerste gesprek vraag ik u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
• ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
• U hebt het recht op intrekking van verleende toestemming;
• U hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);

Indien u klachten heeft t.a.v. mijn behandeling, vraag ik u allereerst deze met mij te bespreken.

Wanneer dat niet of onvoldoende lukt dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB www.kab-klachten.nl)

Lid : NVTCGZHONG registratie nummer :2016024 Lid KAB (Klachten commissie Alternatieve Behandelwijze). KVK nr : 66453925 Praktijk AGB Code : 90061726 Zorgverlener AGB Code : 90102253